Tetsu

Tetsu

Tetsu Japan import Full name: Takaou Go Hata Inoshishisou Kanji name: Call name: Tetsu Date of birth: 01/02/2014 gender: ♂ Color: Black sesame (Kuro-Goma) Breeder: Kunihiro Wada Matsuyamashi Sire: Iyo no gakushun Tsujikasou Dam: Garyume go Bigo Tasumakisou...